Love Story | Nebraska Quarterly Love Story | Nebraska Quarterly